Positief Westerlo

PERSCONFERENTIE 27 JUNI 2012

POSITIEF WESTERLO

“POSITIEF WESTERLO” wil een trendbreuk in het beleid

POSITIEF WESTERLO” wil een rechtvaardige verandering

Open Vld,  sp.a  en een aantal onafhankelijke kandidaten bundelen de krachten voor een ander beleid in Westerlo!!

Op 14 oktober trekken  Open Vld,  sp.a  en een aantal onafhankelijke kandidaten samen naar de kiezer met een nieuw project :  “POSITIEF  WESTERLO”.

POSITIEF  WESTERLO  is een zuiver gemeenteproject, waarbij twee partijen besloten hebben om hun nationale verschillen ondergeschikt te maken aan één hoger doel: onze gemeente een modern en vernieuwend beleid geven.  Open Vld en sp.a hebben de lijst doelbewust open gesteld voor alle positieve mensen: onze kandidaten zijn Westerlonaren die mee aan de kar van de verandering willen trekken.

POSITIEF  WESTERLO staat voor een beleid dat meer inspraak geeft aan de mensen, dat de leefbaarheid in onze gemeente verbetert, dat zorgt voor wie zorgen nodig heeft, dat zorgt voor betaalbaar en veilig wonen, dat leven in de brouwerij brengt, dat veiligheid en een veilig verkeer garandeert, dat ondernemen en tewerkstelling stimuleert.

Voor elk van deze domeinen ging het de voorbije jaren de verkeerde kant uit. Hoog tijd dat er verandering komt. POSITIEF  WESTERLO  staat garant voor die verandering. Voor POSITIEF  WESTERLO wordt dat dan ook de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen : de meerderheid mee helpen breken en onze gemeente een nieuw elan geven. 

Na 24 jaar non-stop absolute meerderheid van CD&V, heeft  Westerlo dringend nood aan een meerpartijencoalitie die zorgt voor een “rechtvaardige verandering”.

I. Het kan anders. De 6 prioriteiten van POSITIEF WESTERLO

POSITIEF WESTERLO wil een ommekeer in het beleid en schuift 6 prioriteiten naar voor.

Een modern bestuur neemt de mensen ernstig, informeert ze, luister naar hen en geeft hen ook inspraak. Natuurlijk moet op het einde van de rit het gemeentebestuur knopen doorhakken, maar als men de burger van in het begin actief betrekt bij die besluitvorming, zullen projecten breder gedragen zijn en vermijd je de onvrede die er vandaag al te veel is. De oude bestuursstijl waarbij men boven de hoofden van de mensen beslist verwijzen we  definitief naar het verleden.

Westerlo moet een aangename gemeente zijn om in te wonen en te werken.  Mensen hebben recht op propere straten en pleinen. Jonge gezinnen moeten zich hier ook thuis voelen. Het beleid moet daarom meer inzetten op deze groep. Voldoende speelruimte voor kinderen, betaalbare koop- en huurwoningen, een groter aanbod aan betaalbare bouwgronden, een uitgebreid netwerk aan dienstverlening (zoals kinderopvang of sportinfrastructuur) zijn cruciaal voor jonge gezinnen.
Een moderne gemeente is ook een duurzame gemeente. We trekken daarom  de kaart van het behoud van het vele groen en de bossen in onze gemeente,  we zetten maximaal in op energiezuinigheid en we stellen voor dat groenafval en snoeihout gratis kan aangeleverd worden op het containerpark.

Het beleid moet grote aandacht hebben voor de zwakkeren en de zorgbehoevenden in onze gemeente. Wie zorg nodig heeft, moet die ook krijgen. In de eerste plaats de oudere mensen. Actieve senioren moeten nog meer mogelijkheden krijgen om actief te zijn. Zorgbehoevende senioren moeten kunnen rekenen op een betaalbare dienstverlening, liefst aan huis, indien nodig in het nieuw rust- en verzorgingscentrum of in een betaalbare service-flat.  Wij willen dan ook de invoering van een “gemeentelijke mantelzorgpremie” voor vrijwilligers in de thuiszorg. Maar ook de permanente- of dagopvang van mensen met een handicap (jongeren en volwassenen) dient in Westerlo effectief georganiseerd te worden (nieuw beleid).

De bestrijding van de toenemende overlast/criminaliteit en een betere verkeersveiligheid worden een absolute topprioriteit.  Een totaalaanpak van veiliger wegen en meer controles is de enige manier om het aantal verkeersongevallen met zwakke weggebruikers opnieuw te doen dalen. Een aangepast mobiliteitsplan moet ook het woon- en vrachtverkeer beter stroomlijnen, zodat vrachtwagens minder door woonstraten denderen. De verbetering van de verkeersveiligheid door de aanleg van veilige, afgescheiden fietspaden in alle deeldorpen is een prioriteit.

POSITIEF WESTERLO wil meer leven in de brouwerij brengen. De gemeente organiseert zelf meer activiteiten die mensen in hun wijk of in hun dorp samen brengen. Ook wordt werk gemaakt van een multifunctioneel  gemeenschapscentrum, waar de talrijke verenigingen terecht kunnen voor vergaderingen, repetities, voorstellingen en tentoonstellingen.
De gemeente zorgt ook voor een bedrijfsvriendelijk klimaat en biedt de handelaars en bedrijven een betere gemeentelijke ondersteuning (vergunningen, subsidies,…). 
De gemeente investeert ook effectief  in de sportaccomodaties (gebouwen) van alle sportclubs.

We voeren een financieel gezond beleid met begrotingen in evenwicht. De aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden niet verhoogd ! Enkele pestbelastingen (belasting op drijfkracht, ….) worden fors verminderd of afgeschaft.

  1. Een modern bestuur dat mensen inspraak geeft
  2. Een propere, leefbare en duurzame gemeente
  3. Een zorgzame gemeente  -  Niemand achterlaten !
  4. Een veilige en verkeersveilige gemeente
  5. Een bruisende gemeente
  6. Zorgen voor financiële stabiliteit gedurende 6 jaar .

II. De inzet van 14 oktober is duidelijk:  de meerderheid breken en een meerpartijencoalitie vormen om te komen tot een rechtvaardige verandering

Voor POSITIEF  WESTERLO  is de inzet van 14 oktober glashelder :  kiest men voor meer van hetzelfde of kiest men voor verandering.
POSITIEF  WESTERLO  staat garant  dat er ook echt verandering komt.
POSITIEF  WESTERLO  is een zuiver gemeenteproject, waarbij twee partijen besloten hebben om hun nationale verschillen ondergeschikt te maken aan één hoger doel: onze gemeente een modern en vernieuwend beleid geven.

Daarom ook hebben  Open Vld en sp.a  de lijst doelbewust open gesteld voor alle positieve mensen. Hun nationale overtuiging telt niet.  Onze kandidaten zijn Westerlonaren, met de ambitie en het engagement om mee aan de kar van de verandering te trekken.

POSITIEF  WESTERLO  wil immers alle positieve krachten in Westerlo bundelen. Samen zorgen we voor een  RECHTVAARDIGE  verandering.