Geen nieuwe wijk van Zonnige Kempen in Rodekruisstraat !

Agendapunt van fractieleider Frans De Cock op de Westelse gemeenteraad van 05.10.2015

Bouwaanvraag van Zonnige Kempen voor de bouw van 44 sociale huurwoningen tussen Rodekruisstraat en Guldensporenlaan, zorgt voor onrust en onvrede in Westerlo-centrum.

Gemeenteraadslid Frans De Cock en een aantal buurtbewoners hebben een sterk gemotiveerd bezwaarschrift met meer dan 440 handtekeningen ingediend tegen de bouwaanvraag van CV Zonnige Kempen voor een ganse nieuwe wijk met slechts één ontsluitingsweg, die uitgeeft op de Rodekruisstraat. 

Reeds op de info-avond van Zonnige Kempen van 27 januari 2015 heb ik kritiek geuit op dit project. Sindsdien werd er niets gewijzigd. Daarom dit bezwaarschrift met de steun van vele buurtbewoners.

Enkele van onze belangrijkste en gegronde bezwaren tegen de bouwaanvraag :

er is geen noodzaak om 44 sociale huurwoningen te bouwen op deze kleine locatie van 1,4 ha (teveel woningen / geen gezonde mix van koop- en huurwoningen) ;                                                   

er komt zeker een fors verhoogde verkeersdrukte en verkeersonveiligheid  in Rodekruisstraat en aanpalende straten ;

er is de vrees voor bijkomende wateroverlast in de wijk en in de buurt ;  

men vreest een waardevermindering van de aanpalende huizen, alsook inkijk in de tuinen en huizen van de buren ;  bovendien klaagt men over het gebrek aan informatie en laattijdige informatie voor de burger. 

Er was en er is dus  geen inspraak van de burger ! 

Daarom  :  er dient dus een ontsluitingsweg via de Guldensporenlaan te komen,  de buurt  wil ook een afgeslankte wijk met fors minder woningen,  alsook een sluitende oplossing voor de dreigende wateroverlast !

Gemeenteraadslid Frans De Cock heeft deze terechte bekommernissen dan ook formeel  op de agenda geplaatst van de gemeenteraad van vandaag 5 oktober. 

In zijn gemotiveerd agendapunt stelt Frans De Cock aan de gemeenteraad voor om   het wegtracé  en de uitrustingsvoorwaarden van het bouwproject en van de nieuw aan te leggen weg (die uitgeeft op de Rodekruisstraat), unaniem AF TE KEUREN !

Dit is ook nodig,  want vanuit het schepencollege  werd immers  het volgende punt geagendeerd  :

003. Stedenbouwkundige aanvraag van CV Zonnige Kempen met aanleg nieuwe weg vanuit de Rodekruisstraat. Goedkeuring wegtracé en uitrustingsvoorwaarden (2015/098).

 

Frans De Cock doet dan ook volgende oproep aan het Westelse gemeentebestuur:
“Gelet op de vele, gegronde bezwaren van de Westelse burgers, vragen wij de gemeenteraad en het schepencollege om de huidige bouwaanvraag volledig te weigeren !”

Verder kan een eventuele nieuwe aanvraag pas in overweging worden genomen als het project fors wordt aangepast aan alle terechte bezwaren :  er dient dus een ontsluitingsweg via de Guldensporenlaan te komen,  de buurt  wil ook een afgeslankte wijk met fors minder woningen,  alsook een sluitende oplossing voor de dreigende wateroverlast.

Daarom stelt hij aan het gemeentebestuur voor om een ruimtelijk visieplan te ontwikkelen voor de gehele buurt tussen Boerenkrijglaan, Guldensporenlaan, de Merodedreef en het park van de Trannoy.

Frans De Cock vraagt dus op de gemeenteraad formeel de opmaak van een doordachte totaalvisie op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van dit ganse gebied, vooraleer nieuwe grote woonprojecten kunnen beoordeeld worden.  Zie mijn ingediende amendement !